MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie.
Liczba odwiedzin kategorii: 1420 
 
WARUNKI I PROCEDURY PRZYZNAWANIA OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY.
Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj.Dz.U.Nr 226 z 2005 r., poz.1943 z póź.zm.) 2.Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U.Nr 30, poz.158 z póź.zm.) 3.Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.Nr 60, poz.636 z póź.zm.) 4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.Nr 101 z 2002 r., poz.926 z póź.zm.) 5.Uchwała Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL Nr 2/61/2001 z póź.zm.)

I.

Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie

Postępowanie dotyczy:

1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/ lekarza dentysty na podstawie dyplomu lekarza/lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnie medyczną lub na podstawie dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza/lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnie medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu ,

2. lekarza/ lekarza dentysty który uzyskał prawo wykonywania zawodu przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/ lekarz dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

Wymagane dokumenty:

· Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków i wpis do rejestru,

· odpis dyplomu lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

· ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (oryginał do wglądu)

· zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzenia badań pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,

· dowód zmiany nazwiska tylko gdy dokumenty są na inne nazwisko,

· dwa zdjęcia paszportowe,

· ksero decyzji nadania NIP-u

Lekarz który, uzyskał prawo wykonywania zawodu na terenie innego państwa dodatkowa składa:

· dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywano zawód

· dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód

· oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód

· dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską np. świadectwo pracy

UWAGA : Dokumenty w/w muszą być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

Formularze:

Wniosek W-1

Zaświadczenie o stanie zdrowia

Oświadczenie o niekaralności – osoba która uzyskała PWZ w innym państwie

 
Załączniki:

 1. Wniosek W-1
 2. Orzeczenie o stanie zdrowia
 3. Oświadczenie o niekaralności – osoba która uzyskała PWZ w innym państwie     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie.
Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca
Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie
Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów